Informatie Ouderraad

Wat is de ouderraad?
► Organisatie van de ouderraad
► Hoe informeert de ouderraad de ouders?
Hoe peilt de ouderraad de mening van de ouders?
De relatie tussen de ouderraad en de medezeggenschapsraad
Wat doet de ouderraad?
Commissies
Huishoudelijk reglement
Ouderbijdrage
Contact
Jaarverslag 2018-2019Wat is de ouderraad?
De ouderraad  bestaat uit een gekozen groep ouders. De ouderraad beslist en adviseert namens alle ouders over diverse zaken die op school aan de orde zijn. De ouderraad komt eenmaal per maand op maandagavond bij elkaar.

► Terug naar het begin

Organisatie van de ouderraad
De ouderraad kent ten hoogste 15 ouderraadsleden. Bij elke vergadering is altijd één directielid namens de school aanwezig. Soms is bij de ouderraadvergaderingen nog een tweede teamlid aanwezig. Uit de leden wordt een dagelijks bestuur (ook te noemen DB) gekozen. Het DB bereidt de vergaderingen voor en neemt beslissingen in huishoudelijke zaken wanneer er geen mogelijkheid is tot overleg met de hele raad. De ouderraadsleden zijn mensen die zich vrijwillig beschikbaar hebben gesteld om zich voor de school en de ouders in te zetten, en hebben daarvoor geen specifieke opleiding of cursus gevolgd. Iedereen kan zich vrijwillig opgeven voor de ouderraad; indien er meer dan 15 kandidaten zijn worden er verkiezingen gehouden.
Er zijn geen kosten of vergoedingen aan het lidmaatschap verbonden.

 Terug naar het begin
 

Hoe informeert de ouderraad de ouders?
De ouderraad probeert de ouders zo volledig mogelijk te informeren over alle lopende zaken, en doet dit over het algemeen via kleine stukjes in de weekbrief.
Ook alle verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en zijn te vinden op de prikborden en op de website. Eenmaal per jaar, meestal begin september, houdt de ouderraad een algemene ouderavond. Op deze avond wordt onder andere het jaarverslag, het financieel jaarverslag en de begroting gepresenteerd en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage.

► Terug naar het begin
 

Hoe peilt de ouderraad de mening van de ouders?
Uiteraard kan de ouderraad pas echt goed vanuit de achterban functioneren als de ouderraad op de hoogte is van wat er leeft onder de ouders. Ouders kunnen daartoe vrijblijvend deelnemen aan de vergaderingen of contact opnemen met één van de ouderraadsleden. Bedenk dat het altijd beter is om vooraf bepaalde wensen aan te geven dan terug te moeten komen op al genomen beslissingen. Uw wensen en gedachten zijn daarom belangrijk, de ouderraad tracht deze dan ook op allerlei wijzen regelmatig te peilen.

► Terug naar het begin

 

De relatie tussen de ouderraad en de medezeggenschapsraad
Formeel gezien heeft de ouderraad slechts de bevoegdheid om gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de Medezeggenschapsraad (ook te noemen: MR) over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan. De MR stelt het bevoegde gezag van de school (de directie) hiervan in kennis, waarna het bevoegde gezag binnen drie maanden een onderbouwde reactie aan de MR terugkoppelt. In de praktijk is de communicatie tussen ouderraad en het bevoegde gezag veel directer, wat de samenwerking sterk ten goede komt.

 ► Terug naar het begin
 

Wat doet de ouderraad?
De taken van de ouderraad kunnen in hoofdlijnen als volgt worden verdeeld:

  • De ouderraad houdt de vinger aan de pols over het reilen en zeilen van de school. In de vergaderingen licht de directie en/of een teamlid van de school toe welke zaken op school spelen. De ouderraad bekijkt deze punten vanuit het oogpunt van de ouders en vormt zich een mening over hoe deze punten aansluiten bij de wensen en belangen van de ouders;
  • De ouderraad organiseert voor de kinderen een groot aantal buitenschoolse activiteiten. Hierdoor wordt de kinderen de mogelijkheid geboden om op een andere manier met school bezig te zijn. Zo organiseert de ouderraad onder andere de deelname aan sporttoernooien, carnavalsoptocht en de avondvierdaagse;
  • De ouderraad organiseert en assisteert bij een aantal activiteiten binnen de school, zowel voor kinderen als voor ouders. Denk daarbij aan de regelmatige luizencontroles, veiligheidscontroles, themaouderavonden en de algemene ouderavond;
  • De ouderraad beheert de ouderbijdrage.

Commissies

Attenties (kaarten e.d.):  René, i.o.m. Jos van Pareren 
Avond 4-daagse: Monique Lier, Erik Mesman en  Ewoud Heijman
Contactpersoon SEC: Loes Bakels
Coördinator schoolfoto's: Elham Elkiliç en Loes Bakels
Gezonde School:    Ilse Schriek
Promotie Ouderraad: Ewoud Heijman
Schoolkalender: Dagelijks bestuur
Sportevenementen: Marc van Hout (in samenwerking met alle leden)
Veiligheidscommissie: René Baggermans en Erik Mesman
Verkeerscommissie: Marc van Hout en Marc Bullens


In het kort:
Schoolevenementenclub:
De SchoolEvenementenClub (ook te noemen: SEC) organiseert of ondersteunt evenementen die op school plaatsvinden. De commissie bestaat uit een vaste groep ouders, die zo nodig weer de hulp van andere ouders inroept. De SEC steekt de handen uit de mouwen bij de jaarlijks terugkerende feesten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnavalsfeest en het paasfeest. De activiteiten variëren van het aankleden van de hal tot het organiseren van een speurtocht of het opvoeren van een toneelstuk. Ieder jaar in mei is er een gezamenlijke activiteit voor de hele school. Uiteraard verlenen ook dan de medewerkers van de SEC hun medewerking. De kosten die de SEC maakt worden vergoed uit de ouderbijdragen.

Veiligheidscommissie:
Drie maal per jaar maakt de veiligheidscommissie een inspectieronde in en om de school waarbij aan de hand van een checklist wordt gekeken of er zaken zijn die eventueel gevaar kunnen opleveren voor kinderen, ouders of leerkrachten. Van de inspectie wordt een verslag gemaakt dat wordt doorgesproken met de ouderraad en met de schoolleiding. Afgesproken is dat gevaarlijke zaken direct worden verholpen.

Sportcommissie:
Organiseert inschrijvingen voor sportevenementen buiten school.

 
 

Ouderbijdrage
Voor informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de betreffende brief
die ouders aan het begin van een schooljaar ontvangen danwel bij een tussentijdse instroom:
'vrijwillige ouderbijdrage'

 ► Terug naar het begin
 

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de ouderraad?
Mail ons op : Ouderraadobshout@obsh.nl