Wettelijke richtlijnen voor extra verlof

Verlof is uitsluitend mogelijk bij:

Ziekte
1. Bij ziekte. Dit moet direct gemeld worden.

Godsdienstige verplichtingen e.d.
2. Voor het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijk verplichtingen, echter alleen als dit tijdig vooraf aan de directeur wordt gemeld. Gedacht kan worden aan het vieren van het Hindoeïstisch Holi feest, en dergelijke.

Overbelasting vijfjarigen
3. Ter voorkoming van overbelasting van een vijfjarige kleuter. Om deze reden kunnen ouders besluiten het kind gedurende een bepaalde periode maximaal 5 uur per week (b.v. 2 middagschooltijden) thuis te houden. Dit kan echter alleen als vooraf en tijdig aan de directeur wordt gemeld gedurende welke periode en op welke uren het kind wordt thuis gehouden. Als het schoolbezoek dan nog steeds te zwaar voor het kind is, dan kan de directeur worden gevraagd toe te staan dat het kind voor meer dan 5 uur per week wordt thuis gehouden, echter nooit meer dan 10 uur per week.
Het is niet toegestaan een vijfjarige kleuter onaangekondigd of op willekeurige momenten thuis te houden.

Vakantiegebonden beroepsuitoefening
4. Als vakantie met het kind tijdens de schoolvakantie niet mogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers. In alle andere gevallen is vakantie buiten de schoolvakanties om niet mogelijk is. Voor dit extra verlof gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

· de ouder moet een gewaarmerkte werkgeversverklaring overleggen of, als hij/zij een zelfstandige is, een gewaarmerkte eigen verklaring waaruit blijkt dat verlof binnen de voor de school vastgestelde vakanties niet mogelijk is;
· de verhinderde ouder moet zelf aan de vakantie deelnemen;
· het verlof bedraagt maximaal 2 schoolweken per schooljaar;
· er kan maar éénmaal per schooljaar om deze reden verlof worden verleend; dus niet b.v. 2 keer één week;
· het verlof kan niet worden verleend in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Andere gewichtige omstandigheden
5.  Wegens andere gewichtige omstandigheden. Het gaat dan in beginsel om buiten de wil of invloed van de ouders/verzorgers en/of de jongere gelegen factoren. Daartoe zijn te rekenen:

·     het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan;
·     verhuizing (1 dag);
·     huwelijk van familieleden (1 dag als niet elders overnacht hoeft te worden);
·     ernstige ziekte van familieleden;
·     bevalling van de moeder/verzorgster;
·     overlijden van ouders (4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes of neven/nichten (1 dag);
·     jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1dag);
·     andere belangrijke redenen (met uitsluiting van vakantieverlof ).
De aangegeven duur van het verlof is een indicatie. Als geen indicatie is gegeven dan moet daarover overleg met de directeur worden gevoerd.
Onder familieleden worden begrepen (groot)ouders, broers/zussen, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1e tot en met 4e graad).
Over de eerste 10 dagen van een verlof wegens andere gewichtige omstandigheden beslist de directeur. Als het verlof boven 10 dagen per jaar uitkomt, beslist de leerplichtambtenaar. Deze kan een aanvullende verklaring (b.v. van een arts of een maatschappelijk werker) vragen.

Tijdig indienen
In verband met de procedures die gevolgd moeten worden moet een verlofaanvrage, zo mogelijk, 8 weken van te voren bij de directeur van de school worden ingediend. Bij een onvoorziene, maar mogelijk geoorloofde afwezigheid moet dit uiterlijk binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Een aanvraag voor extra verlof moet worden ingediend via het ouderportaal